โครงการตั้งอยู่ที่  บ้านนาวี ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง   จังหวัดกาฬสินธุ์
                                
                              ที่ประมาณพิกัด   48 QVD 121-148  ระวาง 5842 III
      เพื่อการชลประทาน

       อาคารหัวงานประเภท      อ่างเก็บน้ำ

พื้นที่รับน้ำเหนือหัวงาน           6.50  ตร.กม.
ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปี              1,484  มม.
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด           0.816 ตร.กม.
ระดับน้ำสูงสุด              +208.80   ม.(รทก.)
ระดับน้ำเก็บกัก                  +208.40 ม.(รทก.)
ระดับน้ำต่ำสุด                     +200.50 ม.(รทก.)
ความจุอ่างที่ระดับน้ำต่ำสุด          0.150 ล้าน ลบ.ม.
ความจุอ่างที่ระดับน้ำเก็บกัก          4.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุอ่างที่ระดับน้ำสูงสุด           4.50 ล้าน ลบ.ม.
ระดับสันเขื่อน                   +210.80 ม.(รทก.)
ความยาวตามแนวสันเขื่อน        725.00 ม.
ความสูงตัวเขื่อน                    16.00 ม.
ความกว้างสันเขื่อน                   8.00 ม.
ลาดหน้าเขื่อน                   1 : 3.0  
ลาดท้ายเขื่อน                    1 : 2.5  
อาคารระบายน้ำล้น ชนิด DUCKBILL WIER  CHUTE SPILLWAY   จำนวน 1.00    แห่ง.
ระดับสันฝาย                    +208.40 ม.(รทก.)
กว้าง                                 5.30  ม. 
ยาว                               138.35   ม.
ระบายน้ำสูงสุด                  20.00    ลบม./วินาที
ท่อส่งน้ำเข้าคลองสายใหญ่ฝั่งขวา
ประเภท     INTAKE      
อาคารรับน้ำสูง                      1.30  ม.
อาคารรับน้ำกว้าง                    0.60  ม. 
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ                   0.40  ม. 
ชนิดของ  LINER STILL  หนา LINER 6.00 มม. 
ความยาวท่อลอดตัวเขื่อน 75.00    ม. 
ระบายน้ำสูงสุด   0.60  ลบ.ม./วินาที 
ความยาวรวม  2,750   ม. 
ท่อส่งน้ำสายซอย  1 ซ้าย (1LRMP) ยาว  1,650  ม. 
พื้นที่ชลประทาน 1,600   ไร่
ท่อส่งน้ำเข้าคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย  
อาคารรับน้ำสูง                    1.30   ม.
อาคารรับน้ำกว้าง                    0.70 ม.
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ          0.50 ม. 
ชนิดของ  LINER  STILLLINER   หนา 6.00     มม. 
ความยาวท่อลอดตัวเขื่อน           75.00  ม.
ระบายน้ำสูงสุด                     1.10 ลบ.ม./วินาที
ความยาวรวม                        5,000 ม. 
ท่อส่งน้ำสายซอย  1 ขวา (1R-LMP) ยาว      2,000 ม. 
ท่อส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย - 1 ขวา (1L-1R-LMP)ยาว  850  ม.
ท่อส่งน้ำสายซอย  1 ซ้าย (1L-LMP)  ยาว  2,500 ม.
พื้นที่ชลประทาน                     3,000   ไร่
พื้นที่โครงการรวม                   4,600  ไร่
พื้นที่ชลประทานรวม                   4,600 ไร่
3  ปี  (พ.ศ.2538 - 2540)